ALDEBARAN Társadalomtudományi Írások

  Aldebaran >> Írások  
  Kötetek     
  Sorozatok     

Város és... könyvsorozat

Város és valósága (Város és... könyvsorozat 1.)
Miskolc 2022 Aldebaran Kutatóműhely [255p]
Szerkesztette: Bognár László, Dobák Judit, Faragó László, Molnár Ágnes, R. Nagy József

Bognár László: Kieślowski-tanulmányok (Város és... könyvsorozat 2.)
Miskolc 2023 Aldebaran Kutatóműhely [203p]
Szerkesztette: Faragó László, Molnár Ágnes

Város és összkép (Város és... könyvsorozat 3.)
Miskolc 2023 Aldebaran Kutatóműhely [188p]
Szerkesztette: Bognár László, Dobák Judit, Faragó László, Molnár Ágnes, R. Nagy József
  Dr. Dobák Judit     

Tanulmány

2007. MentalMaps in the Ironworkers’ Colony in Miskolc-Diósgyőr.
In. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica.
Tomus XII.- Fasciculus 2. ETypographeo Universitatis, Miskolc, 157- 166.p.

Rozsdás vidék -a kohászat térségi hatásainak és a területi fejlődésben játszott szerepének időbeli változásai.
In DanóOrsolya (szerk.): Bánandrás. Írások és Képek Bán András 60. születésnapjára.
Miskolc, 2011, KVAI, 139-148. p.

Miskolc ipari társadalmának kialakulása a befogadó települések tükrében. Esettanulmány az Acélváros projekthez.

Egy magyarországi vidéki (munkás) lakótelep mentális térképe: városantropológiai kutatás. BELVEDERE MERIDIONALE, 30., pp 141-159 (2018)

Török Zsuzsannával közösen: A nyilvános tér városantropológiai megközelítése In: Péti Márton - Schwarcz Gyöngyi - Ress Boglárka - (szerk.): Multidiszciplináris tanulmánykötet a Kárpát-medence és magyarságának egyes társadalmi, gazdasági, környezeti jelenségeiről és kihívásairól. Budapest: Nemzetstratégiai Kutatóintézet, pp 50-57 (2020). ISBN: 9786155639302

Borsod "ipari vára". Területi hatások vizsgálata a borsodi iparvidéken a diósgyőri kohászat példáján. In: Bartha Eszter - Tóth András - Valuch Tibor (szerk.): Munkás-kultúra-örökség. Munkások a rendszerváltás előtt és után Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Pécs: Kronosz Kiadó, pp 177-198 (2020)

Public art avagy a számozott utcák lámpásai. In: Dobák Judit - R. Nagy József (szerk.) ePub Docendo discimus. A 60 esztendős Kotics József köszöntése. Miskolc: ME BTK Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, pp 83-96 (2020) (A KULTURÁLIS ÉS VIZUÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK KÖNYVEI 13.)

Példák a mentális térkép társadalomtudományi kutatásban való alkalmazására. In. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY (2062-204X ): pp 87-95 (2020)

Space and social hierarchy. Results of a longitudinal study with mental maps. In: Mental Mapping. The Science of Orientation. New Approaches to Location – Spatial Patterns of the Global Economy Conference. Schenk Verlag, Passau, pp. 151-172. ISBN 978-3-944850-78-9

Női terek a Vasgyári út mentén. In: Frauhammer Krisztina - Pajor Katalin (szerk.): Emlékek, szövegek, történetek. Női folklór szövegek. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, pp 303-319 (2019). ISBN: 9786158063463

A miskolci gubó, avagy hogyan válik egy munkáskolónia public art alkotás témájává? SZELLEM ÉS TUDOMÁNY, 2020/1. szám pp 16-32 (2020)

Magyar Tudományos Művek Tára

Dr. Dobák Judit publikációs listája a Magyar Tudományos Művek Tárában

  Dr. Nagy Károly Zsolt     

Tanulmány

2010 A látás iskolája.
A vizuális tudásátadás elemi szintje a 17-18. századi ábécéskönyvekben.
Ethno-lore 27, 47-86.

2009 Max Weber Protestáns etikájának recepciója a magyar református teológiában a második világháború előtt.
In Hoppál Mihály (főszerk.) - Berta Péter (szerk.):
Ethno-lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve. XXVI.
Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 239-261. p.

2011 Y [üpszilon] In Danó Orsolya (szerk.): Bánandrás.
Írások és képek Bán András 60. születésnapjára.
Miskolc, Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet, 231-252. p.

  Dr. R. Nagy József     

Önálló kötet

Privát emlékezet Miskolcon. Miskolc, 2015, Herman Ottó Múzeum. [32 p.]

Laborer communities: Cultural anthropological research on laborer communities in northeast Hungary. Saarbrücken, 2012, Lambert Academic Publishing. [120 p.]

Életmód a Tornai-medencében
Miskolc, 2011, Aldebaran [112 p.]

A kötet megrendelhető: bolrnagy@uni-miskolc.hu e-mail címen

Boldog téglafalak között. Munkáskolóniák kulturális antropológiai vizsgálata Északkelet-Magyarországon.
Miskolc, 2010, Miskolci Galéria. [272 p.]

A kötet megrendelhető: bolrnagy@uni-miskolc.hu e-mail címen

Tanulmány

Képek és kultúra. Vizuális antropológiai megközelítések.
Ex Symposion (Dokumentum – tematikus szám), 32-33. sz., 2000, 33-38. p.

„Nekünk má’ semmise a gyár…” Identitásbeli azonosságok és különbségek a rudabányai és a diósgyőr-vasgyári munkások esetében.
Századvég, (Új folyam 24. szám), 2002. 2. szám, 75-89. p.

Internet és kultúra – Internet vagy kultúra – Internet kultúra.
Közművelődési Tájékoztató, 11-12. szám, 2002. december, 1-8. p.

„Te ember, itt mindenki cigány?” Munkáskolóniák kulturális antropológiai vizsgálata.
In Horváth – Pethő – Tóth (szerk.): Munkástörténet – munkásantropológia.
Budapest, 2003, Napvilág Kiadó, 203-213. p.

Internet és kultúra…
Közhír, 2003/01., Békéscsaba, BMMKSz. 15-23. p.

Munkássá válni – munkásnak maradni.
Világosság XLVI. évfolyam, 2005/7-8., 37-56.p.

„Gazdag volt az ország és boldog benne a nép!” Falusi munkáskolóniák lakóinak politika- és nemzetfelfogása.
Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV., Miskolc, 2006, 311-328. p.

Falusi munkáskolóniák lakóinak morálfelfogása Északkelet-Magyarországon.
Múltunk LII. évfolyam, 2007/2. szám., 66-82.p.

„The factory has no meaning for us any more...” In Growth, Decline and Recovery. Heavy Industrial Regions in Transition.
Budapest - Miskolc, 2008, Institute of History of Hungarian Academy of Sciences – University of Miskolc, 261-270. p.

Blokkold az időt! [Időmérő felügyeleti eszközök hatásai a munkavállalói társadalomra.]
In Danó Orsolya (szerk.): Bánandrás. Írások és Képek Bán András 60. születésnapjára. Miskolc, 2011, KVAI, 269-282. p.

A digitális fényképezés társadalmi gyakorlata Magyarországon. In: Docere et movere. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Miskolc, 2012, pp. 247-262. ISBN 978-963-358-004-2

Tisztaság, egészség, betegség és lakhatási viszonyok kolóniában élő munkásoknál. KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2014:(8.) 59-71.p.

Adalékok Krasznokvajda ezredforduló utáni életmódjához. In: Horváth Zita (szerk.): Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philisophica Tomus XVIII, Fasciculus 2.. Miskolc, 2015, Miskolci Egyetem, 158-174.p.

A munkáskolóniákban élő férfiak és nők közötti titkok, elhallgatások = Secrets and hushes among men and women living in workers' colonies. In: A titok szemiotikája. Semiotica Agriensis (17). Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2019, pp. 83-88. ISBN 9786155597138

Applied Visual Anthropology. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY, 2020/11. pp. 479-490. ISSN 2062-204X

Alkalmazott vizuális antropológia. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. 2020, pp. 542-553. ISSN 2062-204X

A munkáskép változásai médiaeseményekben -. In: Munkás–kultúra–örökség : Munkások a rendszerváltás előtt és után Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Kronosz Kiadó, Pécs, 2020, pp. 355-376.

Cikk

Egy ember, aki kilóg a sorból... Feledy Gyula festőművészről.
Mécsvilág, 1992. 07. 12.

A mű tartalma = forma + jelentés.
Mécsvilág, 1992. 07. 17.

Petra korongozik. (Tollrajz)
Mécsvilág, 1993. 07. 04.

Gulyáséknál az ember a főszereplő.
Miskolci Egyetem, 1993. 10. 6.

Szemináriumi dolgozatok Tübingenből. Recenzió.
Tabula, 2000/3.

Bádogcsillagos égbolt. Tóth Józsefről és tárgyairól.
Új Holnap, 46. évf., 2001 Nyár, 62-65. p.

Ózdi munkáskolóniák (1861-1970). Recenzió.
Új Magyar Építőművészet, 2002/4., 60. p.

Család a fényképeken (emlékezni vagy emlékezetben maradni). Katalógus bevezető.
Urbán Tibor: Drankák (Bábuzás II.). Budapest, 2003., Vigadó Galéria.

Kunt Ernő Képíró Műhely
Tabula 2003/2. 332-335. p

Magyar Tudományos Művek Tára

Dr. R. Nagy József publikációs listája a Magyar Tudományos Művek Tárában


 


Aldebaran Kárpátok Eurorégió Társadalomtudományi Kutatóműhely
3534 Miskolc, Mikes Kelemen u. 9. fszt 2.  kapcsolat@aldebaran.hu
A honlap megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta